Kwiaciarnia internetowa i stacjonarna w Bielsku | Eufloria Naturalnie

Regulamin

1. Ogólne warunki zamówienia

1.1 „Jezierski” spółka cywilna Sylwia Jezierska, Marcin Jezierski  niniejszym ustala dla Klientów indywidualnych oraz Klientów instytucjonalnych Regulamin – dotyczy oferty serwisu uwidocznionego pod adresem https://kwiaciarnia-bielsko.pl

1.2 Użyte w niniejszych warunkach sformułowanie „Eufloria” każdorazowo oznacza właściciela oraz administratora serwisu kwiaciarnia-bielsko.pl – „Jezierski” spółka cywilna Sylwia Jezierska, Marcin Jezierski z siedzibą w 43-303 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 132, NIP 547 22 44 893, REGON 528398608.

1.3 Eufloria realizuje dostawę przesyłek kwiatowych i upominków na terenie Bielska-Białej oraz okolicznych miejscowości.

1.4 Ceny prezentowane na stronie Euflorii są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

1.5 Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie składania przez Klienta zamówienia poprzez stronę Euflorii.

1.6 Zmiany zamówienia mogą być dokonywane  telefonicznie, nie później niż na cztery godziny przed początkiem terminu doręczenia przesyłki do Odbiorcy. Eufloria nie wyłącza możliwości zmiany zamówienia w terminie krótszym, zastrzega jednak sobie w tym przypadku prawo do odmowy zmiany zamówienia.

1.7 Euforia nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki kwiatowe, które zostały opóźnione lub niedostarczone z powodu podania przez Nadawcę błędnych danych lub z powodu braku płatności za złożone zamówienie.

1.8 Euforia realizuje wyłącznie zamówienia prawidłowo opłacone.

1.9 Przy wyborze przez Nadawcę przesyłki form płatności tradycyjnym przelewem bankowym lub przekazem pocztowym, realizacja przesyłki dokonywana jest po zaksięgowaniu pełnej wpłaty na koncie bankowym Euforii.

1.10 Dopuszcza się realizację przesyłki przed zaksięgowaniem  wpłaty na koncie bankowym Euflorii po uprzednim przesłaniu przez Nadawcę potwierdzenia dokonania wpłaty.

1.11 Jeżeli w wyznaczonym przez Nadawcę czasie doręczenia przesyłki Odbiorcy nie będzie pod wskazanym w zamówieniu adresem, kurier pozostawi wiadomość, w której zawarta będzie informacja o przesyłce, adresie kwiaciarni realizującej zamówienie oraz o danych kontaktowych Euflorii. W przypadku podania przez Nadawcę numeru kontaktowego do Odbiorcy przesyłki kwiatowej kurier będzie kontaktował się z Odbiorcą przesyłki telefonicznie, chyba że Nadawca nie zezwoli na taki kontakt.

1.12 Klienci naszego sklepu, poprzez złożenie zamówienia, świadomie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych potrzebnych do realizacji składanego zamówienia.

1.13 Sklep internetowy kwiaciarnia-bielsko.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą “O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133, poz.833). Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Sklep zobowiązuje się do nieudostępniania w/w danych osobom trzecim na inne cele niż te związane z realizacją zamówienia.

2. Składanie zamówień

2.1 Zamówienia składane są poprzez sklep internetowy kwiaciarnia-bielsko.pl.

2.2 Klient może składać zamówienia na produkty znajdujące się w asortymencie Euflorii 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2.3 Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia. W przypadku, gdy podane dane są niedokładne, w szczególności jeśli dane adresowe uniemożliwiają prawidłowe doręczenie zamówionego towaru Eufloria zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia po uprzedniej próbie kontaktu z Klientem i ustalenia poprawnych danych.

2.4 Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma drogą e-mail wygenerowane automatycznie potwierdzenie dokonanego zamówienia.

2.5 Umowa zawarta pomiędzy Klientem, a „Jezierski” s.c. dotycząca zakupu danego produktu na stronie www.kwiaciarnia-bielsko.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia.

3. Czas realizacji zamówień

3.1 Realizacja zamówień na dostawą przesyłek kwiatowych oraz prezentów odbywa się w następujących terminach:
– dostawa przesyłki w dniach od poniedziałku do piątku – wymagane jest złożenie i opłacenie zamówienia do godziny 14:00 w danym dniu
– dostawa przesyłki w sobotę – wymagane jest złożenie i opłacenie zamówienia do godziny 12:00 w sobotę.

3.2 Realizacja dostawy przesyłek kwiatowych do Odbiorców odbywa się:

– od godziny 12:00 do godziny 18:00 w poniedziałek w dwugodzinnym zakresie czasowym (do wyboru przy składaniu zamówienia)

– od godziny 10:00 do godziny 18:00 od wtorku do piątku w dwu godzinowym zakresie czasowym (do wyboru przy składaniu zamówienia)

– od godziny 10:00 do godziny 16:00 w sobotę w dwu godzinowym zakresie czasowym (do wyboru przy składaniu zamówienia)

Euforia nie realizuje dostawy przesyłek kwiatowych w niedziele, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy.

3.3 W dniach 21 stycznia (Dzień Babci), 14 lutego (Walentynki), 8 marca (Dzień Kobiet) oraz 26 maja (Dzień Matki) każdego roku, realizacja dostawy przesyłek kwiatowych do Odbiorców odbywa się w godzinach od 8:00 do 20:00 bez możliwości wyboru mniejszego przedziału godzinowego.

4. Zasady zamieszczania treści przez Nadawcę w polu „bilecik”

4.1 Nadawca przesyłki ma możliwość komunikacji z Odbiorcą poprzez umieszczenie w trakcie składania zamówienia informacji tekstowej, która zostanie wydrukowana lub napisana odręcznie oraz doręczona Odbiorcy wraz z przesyłką.

4.2 Informacje tekstowe nie mogą zawierać treści o charakterze obraźliwym, pornograficznym, przedstawiać przemocy w jakiejkolwiek postaci, uprzedzeń rasowych czy narodowościowych, konfliktów zbrojnych lub treści mogących wywołać uczucie zgorszenia u Odbiorcy.

4.3 W przypadku stwierdzenia przez Euflorię treści o których mowa w pkt. 4.2  niniejszego Regulaminu, Eufloria odmówi doręczenia informacji tekstowej oraz powiadamia o tym Nadawcę przesyłki.

6. Formy płatności

6.1 Przy dokonywaniu płatności przez Nadawcę przesyłki kwiatowej udostępniamy następujące formy płatności:
– system płatności online PayU
– przekaz pocztowy
– przelew bankowy

7. Zwrot towaru przez konsumenta

7.1 „Jezierski” spółka cywilna odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży zakupionego przez konsumenta towaru, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (Dz.U. 2014, poz 827).

7.2 Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania lub dostarczenia rzeczy. W takim przypadku należy wypełnić formularz zwrotu produktu, który jest jednocześnie oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

7.3 W powyższym przypadku zakupiony towar należy przesłać na adres: „Jezierski” s.c. 43-303 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 132. Stan zwracanego towaru powinien pozwalać na jego dalszą sprzedaż. Klient ponosi koszt odesłania towaru.

7.4 Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu (np. sprawdzenie co znajduje się w opakowaniu). Sklep ma prawo do potrącenia ze zwracanej kwoty uszczuploną wartość odesłanego towaru.

7.5 Po otrzymaniu towaru i spełnieniu warunków do prawidłowego zwrotu, „Jezierski” s.c. zwróci Klientowi kwotę zakupu.

7.6 Wszystkie produkty oferowane przez Sklep objęte są gwarancją producenta.

7.7 Klient jest zobowiązany zgłosić sprzedającemu wykryte wady produktu niezwłocznie po ich wykryciu. Zgłoszone wady produktu lub jego uszkodzenia przyjmowane są w postaci pisemnej, telefonicznej lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. W celu rozpatrzenia reklamacji Sklep może poprosić Klienta o przesłanie dokumentacji fotograficznej, bądź poprosić o przesłanie na ustalony adres – na koszt Sklepu – reklamowanego produktu. „Jezierski” s.c. ma 14 dni roboczych na odpowiedź. Sprzedający odpowiada kupującemu na zgłoszoną reklamację na adres e-mail spod którego otrzymał reklamację lub/i na adres wysyłki towaru i/lub telefonicznie. W przypadku uznania reklamacji Sklep skontaktuje się z Klientem, żeby ustalić sposób odbioru reklamowanego produktu.

7.8  „Jezierski” s.c. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży nie będącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie cywilnym.

7.9 Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (art.38) odstąpienie od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku umowy:

– o świadczeniu usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

7.10 Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.

7.11 W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, umowę kupna/ sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.

8. Reklamacje

8.1 Reklamacje należy składać:

– telefonicznie pod numerem: +48 503 808 009

– e-mailem na adres: sylwia@eufloria.bielsko.pl

– pisemnie na adres:

„Jezierski” s.c

ul. Cieszyńska 132

43-303 Bielsko-Biała

8.2 Wszelkie reklamacje dotyczące doręczenia przesyłki kwiatowej dla indywidualnego Odbiorcy przez Euflorię rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia.

8.3 Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie. Reklamacje dotyczące składu lub jakości przesyłki kwiatowej rozpatrywane są wyłącznie w oparciu o dokumentację zdjęciową przesłaną przez Nadawcę lub Odbiorcę przesyłki kwiatowej. Reklamacje takie należy zgłaszać w ciągu 3 dni od daty doręczenia. Po upływie tego terminu rozpatrzenie reklamacji może zostać odrzucone.

9. Postanowienia końcowe

9.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014  poz. 827) oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego;

9.2 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.05.2024 roku do zmiany lub odwołania w całości lub w części.